Musik

Brigitte Angerhausen und Band

Inside Out (Jazzsick 2015)

Inside Out

(2013 Jazzsick)

Brigitte Angerhausen:  comp | pno | mastering
Frank Sackenheim: saxes
Volker Heinze: bass
Jens Düppe: drums
Markus Tiedemann: guitar 

CD oder LP bestellen
Anhören

Beyond The Border

(2010 Westpark Music)

Brigitte Angerhausen: comp | pno | mix
Frank Sackenheim: saxes
André Nendza: bass
Christoph Hillmann: drums
Markus Tiedemann: guitar

CD bestellen
Anhören

Puente

Aufbruch

(2017 Sonicyard)

Brigitte Angerhausen: pno | mix
Anne Kaftan: soprano | basscl
Ulrike Zavelberg: cello

CD bestellen
Anhören

Im Fluss der Zeit

(2009 Sonicyard)

Brigitte Angerhausen: pno | mix
Anne Kaftan: soprano | basscl
Ulrike Zavelberg: cello

CD bestellen
Anhören

Pianolyrik

Pianolyrik

(2016 Sonicyard)

Brigitte Angerhausen: pno | mix
Curt Hondrich: lyrics

CD bestellen
Anhören